Shock absorber - page 5

Fissaggio
Mounting
Befestigung
Fixation
Fijación
Fixação
Τροπος στηριξης
Mocowanie
Установка
Montaj
X
Il cuscinetto a rulli
originale deve
essere sostituito
da un cuscinetto
a sfere, rif. Gabriel
GK141
The original
needle-bearing
has to be replaced
by Gabriel bearing
n° MK518
Beim Einsatz
von Gabriel
Federbeinen, muß
das vorhandene
Nadellager am
Federbein durch
ein Kugellager
Gabriel Nr. GK141
ersetzt werden
Le roulement à
aiguilles d’origine
doit être remplacé
par un roulement à
billes Réf. GK141
El rodamiento de
agujas debe sus-
tituirse por el ro-
damiento Gabriel
N° GK141
O rolamento de
agulhas original
tem que ser
substituÌdo por um
rolamento Gabriel,
ref. GK141
Το βελονοειδές
ρουλεμάν του
οχήματος πρέπει
να αντικατασταθεί
με ρουλεμάν
Ηαβσιεμ
Νο GK141
Oryginalne łożysko
igiełkowe musi
być zamienione
na łożysko Gabriel
N° GK141
К мплект ющий
иг льч тьй п
дшипник д лжен
бьlть з менен
п дшипник м
Gabriel GK141
Orijinal iğneli
rulman, n° MK518
Gabriel rulman ile
değiştirilmelidir
Per i modelli dal
76 al 78, sostituire
l’ammortizzatore
e il parapolvere
con Audi
N° 431-412-131F
e 431-412-135
For 76-78
models, replace
bumper and dust
shield with Audi
N° 431-412-131F
and 431-412-135
Für Modelle
76-78, Puffer
und Staubkappe
durch Audi
Nr. 431-412-131
Fund 431-412-135
ersetzen
Pour les modèles
de 76 à 78,
remplacez la
butée et le cache-
poussière par Audi
N° 431-412-131F
et 431-412-135
En los modelos
76-78, sustituya
el parachoques
y el obturador
antipolvo por
la pieza Audi
N° 431-412-131F
y 431-412-135
Para os mo-
delos de 76 a
78, substitua o
pára-choques e os
resguardos contra
o pó pelos Audi
nº 431-412-131F
e 431-412-135
Για τα μοντέλα
76-78,
αντικαταστήγστε τον
προφυλακτήγρα και
το φίλτρο σκόνης
με τα αντίστοιχα
εξαρτήυατα τηςΑφδι
Νο 431-412-131Ζ
και 431-412-135
Dla modeli
76-78 wymień
zderzak i tarczę
przeciwpyłową
na część Audi
N° 431-412-131F
and 431-412-135
Для м делей 76
п 78 з менить
б мпеp и пьлез
щитньй щит к
дет лями «льв»
431-412-131 F и
431-412-135
76-78 modeller
için tampon ve toz
kalkanını Audi N°
431-412-131F ve
431-412-135 ile
değiştirin
Ammortizzatore
con fissaggio
della barra
stabilizzatrice
Shock with drop
link bracket
Stoßdämpfer mit
Stabilisierun-
gsstangenhalte-
rung
Amortisseur avec
fixation de barre
stabilisatrice
Amortiguador con
fijación de barra
estabilizadora
Amortecedor com
fixação de barra
estabilizadora
Αμορτισέρ με
στήριγμα ράβδου
ευστάθειας
Amortyzator z
mocowaniem na
belkę stabiliza-
cyjną
Амортизатор
с креплением
стабилизатора
поперечной
устойчивости
Damla bağlantı
aparatı ile darbe
Ammortizzatore
senza fissaggio
della barra
stabilizzatrice
Shock without
drop link bracket
Stoßdämpfer ohne
Stabilisierun-
gsstangenhalte-
rung
Amortisseur sans
fixation de barre
stabilisatrice
Amortiguador sin
fijación de barra
estabilizadora
Amortecedor sem
fixação de barra
estabilizadora
Αμορτισέρ χωρίς
στήριγμα ράβδου
ευστάθειας
Amortyzator bez
mocowania drążka
stabilizatora
Амортизатор без
крепежа стойки
стабилизатора
Z-Rot bağlantı
braketsiz amortisör
Se il veicolo
è munito di
correttore
d’assetto,
sostituire la molla
con Ford, rif. 83
BB 5560 RC
If the vehicle is
equipped with a
self levelling sus-
pension, replace
the spring by a
Ford one N° 83 BB
5560 RC
Wenn das
Fahrzeug mit
automatischem
Niveau-Ausgleich-
System versehen
ist, Originalfeder
durch Ford Feder
Nr. 83 BB 5560
RC ersetzen
Si le véhicule est
équipé d’un cor-
recteur d’assiette,
remplacez le
ressort par un
Ford Réf. 83 BB
5560 RC
Si el vehículo está
equipado con
suspensión auto-
nivelada, sustituya
el muelle por un
muelle Ford N° 83
BB 5560 RC
Se o veÌculo esti-
ver equipado com
uma suspensão
autonivelável,
substitua a mola
por uma Ford, ref.
83 BB 5560 RC
Αν το οχημα
διαθέτει ανάρτηση
αυτόματης
επαναστάθμισης,
αντικαταστήστε το
ελατήριο με ένα
ελατήριο Ζοσδ Νο
83 ΒΒ 5560 ΣΓ
Jeśli pojazd jest
wyposażony w
podwozie samo-
poziomujące się,
wymień sprężynę
na Ford N° 83 BB
5560 RC
Е ли вт м биль
б p д в н п две к
й вт м тиче ким
ег лиp в нием p
вняк з в, з менить
пp жин пp жин й
«pд» 83 BB5560
RC
Eğer araç
kendinden
seviyelemeli
süspansiyona
sahipse yayı Ford
N° 83 BB 5560 RC
ile değiştirin
Diametro della
filettatura = 16mm
Thread diameter =
16mm
Gewindedur--
chmesser = 16mm
Diamètre de
filetage = 16mm
Diámetro de rosca
= 16mm
Diâmetro de
roscagem =
16mm
Διάμετρος
σπειρώματος =
16 mm
Średnica gwint
= 16mm
Диаметр резьбы
- 16 мм
Vida dişi çapı =
16mm
Se le cartucce
originali sono
a gas, montare
l’adattatore Volvo,
rif. 122 94 23,
sotto la cartuccia
If the original
inserts are gas
pressurized, place
Volvo spacer
N° 122 94 23
underneath the
insert
Wenn Original-
Gasdruckeinsätze
montiert sind,
Volvo Adapter
Nr. 122 94 23
im Federbein
unter den
Federbeineinsatz
montieren
Si les cartouches
d’origine sont
à gaz, montez
l’adaptateur Volvo
Réf. 122 94 23
sous la cartouche
Si los cartuchos
originales son
de gas presuri-
zado, coloque el
adaptador Volvo
N° 122 94 23 de-
bajo del cartucho
Se as aplicaçies
de origem forem
a gás, monte o
adaptador Volvo,
ref. 122 94 23 por
baixo da aplicação
Αν τα εργοστασιακά
παρεμβλήματα
του οχήματος
είναι πεπιεσμένου
αεριου,
τοποθετήστε το
διαχωριστικό Χομχο
Νο 122 94 23 κάτω
από το παρέμβλημα
Jeśli oryginalne
wkłady są pod
ciśnieniem,
umieść tulejkę
oporową Volvo
N° 122 94 23 pod
wkładem
Пpи н личиив к
мплект ющем б p
д в нии г з вьl в т
в к т н вить п д в т
вк й д птеp «льв»
122 94 23
Orijinal uçlar gaz
basınçlı ise; N
122 94 23 Volvo
ayırıcı, ucun altına
yerleştirin
Se il veicolo è
munito di cor-
rettore d’asset-
to, sostituire la
molla con Volvo,
rif. 122 90 52/3/4
If the vehicle is
equipped with
a self levelling
suspension,
replace the spring
by a Volvo one
N° 122 90 52/3/4
Wenn das
Fahrzeug mit
automatischem
Niveau-Ausgleich-
System versehen
ist, Originalfeder
durch Volvo Feder
Nr. 122 90 52/3/4
ersetzen
Si le véhicule est
équipé d’un cor-
recteur d’assiette,
remplacez le
ressort par un
Volvo Réf. 122 90
52/3/4
Si el vehículo
está equipado
con suspensión
autonivelada, sus-
tituya el muelle por
un muelle Volvo
N° 122 90 52/3/4
Se o veÌculo esti-
ver equipado com
uma suspensão
autonivelável,
substitua a mola
por uma Volvo,
ref. 122 90 52/3/4
Αν το οχημα
διαθέτει ανάρτηση
αυτόματης
επαναστάθμισης,
αντικαταστήστε το
ελατήριο με ένα
ελατήριο Χομχο
Νο 122 90 52/3/4
Jeśli pojazd jest
wyposażony w
podwozie samo-
poziomujące się,
wymień sprężynę
do Volvo N° 122
90 52/3/4
Е ли вт м биль
б p д в н п две к
й вт м тиче ким
pег лиp в нием p
вняк з в, з менить
пp жин пp жин й
«льв» N° 122 90
52/3/4
Eğer araç
kendinden
seviyelemeli
süspansiyona
sahipse yayı Volvo
N° 122 90 52/3/4
ile değiştirin
Se il veicolo è
munito di cor-
rettore d’asset-
to, sostituire la
molla con Volvo,
rif. 135 97 10 o
127 39 77
If the vehicle is
equipped with
a self levelling
suspension,
replace the spring
by a Volvo one
N° 135 97 10 or
127 39 77.
Wenn das Fahrzeug
mit automatischem
Niveau-Ausgleich-
System versehen
ist, Originalfeder
durch Volvo Feder
Nr. 135 97 10 oder
127 39 77 ersetzen
Si le véhicule est
équipé d’un cor-
recteur d’assiette,
remplacez le res-
sort par un Volvo
Réf. 135 97 10 ou
127 39 77
Si el vehículo
está equipado
con suspensión
autonivelada, sus-
tituya el muelle por
un muelle Volvo
N° 135 97 10 ó
127 39 77
Se o veÌculo esti-
ver equipado com
uma suspensão
autonivelável,
substitua a mola
por uma Volvo,
ref. 135 97 10 ou
127 39 77
Αν το οχημα
διαθέτει ανάρτηση
αυτόματης
επαναστάθμισης,
αντικαταστήστε το
ελατήριο με ένα
ελατήριο Χομχο
Νο 135 97 10 ή
127 39 77
Jeśli pojazd jest
wyposażony
w zawieszenie
samopoziomu-
jące się, wymień
sprężynę do Volvo
N° 135 97 10 or
127 39 77
Е ли вт м биль
б p д в н п две к
й вт м тиче ким
pег лиp в нием p
вняк з в, з менить
пp жин пp жин й
«льв» 127 39 77
Eğer araç
kendinden
seviyelemeli
süspansiyona
sahipse yayı Volvo
N° 135 97 10
veya 127 39 77 ile
değiştirin
Note
Note
Anmerkungen
Notes
Notas
Notas
Σημειωση
Uwagi
отметки
Notlar
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...184