Air, oil and fuel filters - page 5

3
)LOWUR DULD
$LU ӾOWHU
/XIWӾOWHU
)LOWUH j DLU
)LOWUR GH DLUH
)LOWUR GH DU
ƪƲƾDžǂǁ ƴưǂƴ
)LOWU SRZLHWU]D
ǡȍȆȃȒȗȌȚȈ ȓȇȊțȑȏ
+DYD ӾOWUHVL
)LOWUR ROLR
2LO ӾOWHU
gOӾOWHU
)LOWUH j KXLOH
)LOWUR GH DFHLWH
)LOWUR GH yOHR
ƪƲƾDžǂǁ ƾƴƷƼǁǎ
)LOWU ROHMX
ǫǿȐȊȞȌȚȈ ȓȇȊțȑȏ
<D÷ ӾOWUHVL
)LOWUR FDUEXUDQWH
)XHO ӾOWHU
.UDIWVWRӽӾOWHU
)LOWUH j FDUEXUDQW
)LOWUR GH JDVROLQD
)LOWUR GH FRPEXVWtYHO
ƪƲƾDžǂǁ ƽƴdžDŽƲ—ǁdž
)LOWU SDOLZD
DZȍȎȊȇȁȌȚȈ ȓȇȊțȑȏ
<DNÕW ӾOWUHVL
SHORT
Codici Magneti Marelli
0DJQHWL 0DUHOOL UHIHUHQFHV
Magneti Marelli Nr.
5pIpUHQFHV 0DJQHWL 0DUHOOL
Códigos Magneti Marelli
Códigos Magneti Marelli
ƟNJƷƼƽǁƲ 0DJQHWL 0DUHOOL
Kody Magneti Marelli
ǩȍȃȚ ǫǿȂȌȄȑȇ ǫǿȏȄȊȊȇ
0DJQHWL 0DUHOOL NRGODUÕ
:
XXXXXX
Codice motore:
Engine code
Motor Code
Code moteur
Código motor
Código do motor
ƟNJƷƼƽǍǃ ƽƼƿƺDžƱǂƴ
.RG VLOQLND
ǬȍȋȄȏ ȃȁȇUǿȑȄȊȞ
0RWRU 1XPDUDVÕ
:
XXXXXX
)LQR D Qƒ PRWRUH
Up until engine n°
Bis Motor-Nr.
-XVTX DX PRWHXU QXPpUR
Hasta nº de motor:
$Wp R PRWRU Qƒ
ơưLjǂƼ ƴǂƼƻ—Ǎ ƽƼƿƺDžƱǂƴ
'R QXPHUX VLOQLND
ǣȍ ȌȍȋȄȏǿ ȃȁȇȂǿȑȄȊȞ
0RWRU ELWLú QXPDUDVÕ
mm/yy
Da anno:
From year
ab Jahr
'H O·DQQpH
Desde el año
Do ano
ƴ›Ǎ Džǁ ưDžǁǃ
2G URNX
ǰ
%DúODQJÕo \ÕOÕ
mm/yy
)LQR DG DQQR
Until year
(QGHW PLW MDKU
-XVTX·j O·DQQpH
Hasta el año
Até o ano
ơưLjǂƼ Džưƾǁdžǃ Džǁdž ưDžǁdžǃ
'R URNX
ǣȍ
%LWLú \ÕOÕ
Chassis no. XXXXX
'D Qƒ WHODLR
From chassis n° …
Ab Chassis-Nr. …
Depuis châssis numéro:
Desde nº de chasis:
$ SDUWLU GR FKDVVL Qƒ «
Ɨ›Ǎ ›ƾƴƲDŽƼǁ«
Od numeru podwozia
ǭȑ ȌȍȋȄȏǿ ȗǿȐȐȇ
ùDVL EDúODQJÕo QXPDUDVÕ
Chassis no. XXXXX
)LQR D Qƒ WHODLR
Up until chassis n° …
Bis Chassis-Nr. …
-XVTX·DX FKkVVLV QXPpUR
Hasta nº de chasis:
$Wp DR FKDVVL Qƒ «
ơưLjǂƼ ›ƾƴƲDŽƼǁ«
Do numeru podwozia
ǣȍ ȌȍȋȄȏǿ ȗǿȐȐȇ
ùDVL ELWLú QXPDUDVÕ
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...1426